top of page

เซลล์ศัลยกรรมเกาหลี Vs ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีเซลล์ศัลยกรรมเกาหลีคืออะไร?

เซลล์ คือผู้ที่แนะนำคลินิก จากโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในกับลูกค้า โดยเน้นในเรื่องของราคา ของแถม โปรโมชั่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด โดยปกติมักจะทำในรูปแบบส่วนตัว บุคคล หรือ Personal Brand เน้นฐานลูกค้ากลุ่มที่รู้จักกัน แวดล้อม และเน้นให้ลูกค้าบอกต่อมากกว่าการหาลูกค้าใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจจะทำเป็นเพียงอาชีพอิสระเท่านั้น


ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี คืออะไร?

ที่ปรึกษาศัลยกรรม หรือเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี คือผู้ที่มีความรู้ด้านศัลยกรรม มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณหมอ ศัลยแพทย์ และโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี โดยจะต้องมีความรู้ระบบการทำงานในโรงพยาบาลด้วย เพราะการทำอาชีพหรือธุรกิจที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี จะต้องมีการประสานงานระหว่างลูกค้า โรงพยาบาล และฝ่ายการให้บริการลูกค้า เพื่อให้สามารถดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าได้ทุกขั้นตอนและเป็นมืออาชีพ โดยจะต้องมีการเทรนนิ่งและสอบเป็น ที่ปรึกษาศัลยกรรเกาหลี และผู้ประสานงานโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก KRIVET (Korean Research Institute for Vacational Education &Training) และตัวหลักสูตรผู้ประสานงาน รพ.ต้องผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยความแตกต่างระหว่าง เซลล์ศัลยกรรมเกาหลี และที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี?

คือบทบาทหน้าที่และความรู้ที่ต้องผ่านการเทรนนิ่งอย่างเป็นทางการ และอีกประการคือเรื่องของรายได้ เนื่องด้วยอาชีพที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี ค่อนข้างมีบทบาทและภาระหน้าที่ที่มากกว่า จึงมีรายได้ที่มากกว่าค่อนข้างสูง


Comments


bottom of page