top of page

เอกสารและคู่มือการทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี

เอกสารประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี และหนังสือ/คู่มือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ

เอกสาร

 • ​ใบสมัคร และเอกสารประกอบ

 • สัญญาทางธุรกิจ

 • ใบปลิว การดำเนินธุรกิจ (Road Map)

 • คูปอง ส่วนลดทางการตลาด

 • แบบฟอร์ม การประเมินศัลยกรรม มาตรฐานโรงพยาบาล​

 • หนังสือเรียน ประกอบหลักสูตรความรู้เชิงการแพทย์ศัลยกรรมเกาหลี

 • หนังสือเรียน ประกอบหลักสูตรที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

 • ​คู่มือการประกอบธุรกิจ

 • คู่มือความเชี่ยวชาญศัลยแพทย์

 • คู่มือโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี

 • ตัวอย่าง ใบ MOU การประกอบธุรกิจ

bottom of page